Fractie werkt !

Walther Hoosemans - Fractievoorzitter
Walther Hoosemans - Fractievoorzitter

Enkele punten die we de afgelopen periode bereikt hebben;

 • Rioolheffing evenrediger verdeeld(langlopend dossier)
 • Fietspad naar Dorst (langlopend dossier)
 • Investeringen in de Sport (buitensport)
 • De 3 Transities (Participatiewet/WMO 2015/Jeugdzorg)
 • Bestemmingsplannen in veelvoud
 • Herziening van de APV (vereenvoudiging van regels)
 • BIZ Weststad - Sociale zekerheid (WMO etc)
 • Starters- duurzaamheid- en blijverslening
 • Project de Zwaaikom
 • Project Wilhelminahaven
 • Jaarstukken en Perspectiefnota 2018
 • Binnenstad- en Detailhandelsvisie
 • Sluitingstijden Horeca
 • Buitensportaccommodatiebeleid
 • Everdenberg Oost
 • Brandweerkazerne Den Hout
 • Floralia in Beweging
 • Ondersteuning ORTS
 • Fietspad Dorst
 • Vernieuwbouw Mgr. Frenckencollege
 • Schoolverzuim en school verlaten (GR)
 • BIZ Binnenstad
 • Begrotingen (sluitende meerjaren begroting)
 • PIP N629 (Heistraat, Oosterhout/Dongen)
 • Ontwikkeling Keiweg-Ridderstraat (Dreamland)
 • Opvang en bescherming Regio Breda vanaf 2020 (werkbezoeken)

Belangrijke besluiten die onze inwoners raken worden steeds vaker op gemeentelijk niveau genomen en steeds minder vaak in Den Haag.
Dus lokale politiek wordt steeds belangrijker.

We blijven ons inzetten voor het versterken van de lokale democratie en goed toezicht op de organisatie van passende voorzieningen, zoals zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen in de meest brede zin van het woord.

Resultaten behaal je nooit in je eentje, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder Alle fractieleden zijn wel aan bod gekomen en hebben hun bijdrage geleverd aan de besluitvorming.

Moties en amendementen zijn voorbereid en vaak met een meerderheid van stemmen aangenomen.
Over een aantal zaken zijn vragen gesteld aan het College;

 • Kermis
 • Busstation
 • Sluiting scholen Slotjes
 • Trillingen aan het spoor

Zichtbaar, betrokken en aanspreekbaar, dat zijn we de afgelopen raadsperiode zeker weer geweest.
Dichtbij de inwoners en een luisterend oor. Elke eerste zaterdag van de maand bij Gemeentebelangen op Straat
(Dus niet alleen tijdens de verkiezingsperiode.. )