Woningbouw

De doorstroming op de woningmarkt stagneert onder meer door het gebrek aan de juiste woningen en het beleid van de landelijke overheid om onze oudere inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Hier kan de gemeente actiever ondersteunen bij initiatieven om ouderen met zorg samen te laten wonen in kleinschalige wooncomplexen. 

De woningbouwstichting speelt een belangrijke rol in de woningbouwproblematiek. Naast de bouw van voldoende (sociale) woningen is ook het toewijzingsbeleid, binnen wettelijke kaders, een voortdurend aandachtspunt.

Door ook meer betaalbare woningen te bouwen voor alleenstaande ouderen komt de doorstroming op de woningmarkt beter op gang. 

Daarnaast moeten we creatief durven zijn en gebruik maken van goede voorbeelden uit andere gemeenten. We denken daarbij aan een Knarrenhof, Tiny Houses en modulair bouwen. 

Inbreiding

Binnen de gemeentelijke grenzen zijn er nog mogelijkheden om woningen toe te voegen. We moeten daarbij wel waken voor de balans. Te veel bebouwing binnen de bebouwde kom toevoegen tast het groene karakter van onze gemeente aan. Daarnaast is ook bereikbaarheid en mobiliteit een belangrijk aandachtspunt bij het toevoegen van woningen in reeds bebouwd gebied.

We zien mogelijkheden om winkels en kantoren om te zetten naar woningen voor starters. Daarnaast zijn er nog enkele braakliggende terreinen waar woningen toegevoegd kunnen worden. Daarbij hebben we ook voor de onderverdeling in type woningen. Er moeten voldoende woningen voor starters in de plannen worden opgenomen.

Na de verplaatsing van het gemeentehuis naar het centrum (Arendshof ll) kunnen er op de vrijgekomen ruimte woningen worden toegevoegd. Daarbij dient het Slotjesveld als park behouden te worden en moeten er voldoende parkeerplaatsen gehandhaafd blijven. Deze kunnen "in het groen" uitgevoerd worden.

Uitbreiding

Naast bouwen binnen de bebouwde kom moeten we ook oog houden voor de mogelijkheden die Oosterhout nog heeft om buiten de bebouwde kom woningen toe te voegen. Hierbij geldt in ieder geval dat de infrastructuur voldoende gegarandeerd moet zijn. Bij de uitbreiding dient de gemeente regie te houden op de uit te voeren projecten. Hiervoor is actieve grondpolitiek een noodzaak. 

Doorlezen bij Mobiliteit

Terug naar Stad & Kerkdorpen

Terug naar Standpunten