Standpunten - Maatschappij

Inleiding | Maatschappij | Leefomgeving | Werkgelegenheid | Lasten

Onze samenleving verandert snel in deze tijden van economische tegenslag en grote veranderingen en bezuinigingen in de sociale sector. Gemeenten krijgen nieuwe taken erbij vanuit het Rijk dat deze veranderingen in hoog tempo doorvoert. In het belang van onze Oosterhouters zetten we de komende jaren in op een aantal belangrijke punten die bijdragen aan de ondersteuning van mensen en die het nemen van eigen initiatief belonen.

Behoud thuiszorg (hulp bij het huishouden)

Het Rijk bezuinigt op de thuiszorg (hulp bij het huishouden). Een heet hangijzer voor de ouderen en gehandicapten in onze gemeente. Er moeten geld en middelen beschikbaar blijven om deze kwetsbare doelgroep goed te blijven ondersteunen. Dit kan door het slimmer organiseren van deze hulp. Weg met de dure overhead van instellingen, dat compenseert al een heleboel. De Alphacheques zijn een mooie voorbeeld.

Handhaving ondersteuning (sport)verenigingen

Een rijk verenigingsleven zorgt voor vele sociale contacten en is de drager onder sportend Oosterhout. Dit is ondermeer goed voor preventie van kosten in de zorg. Sociale samenhang werkt bovendien preventief op zaken als criminaliteit, kosten jeugdzorg en welzijn. Daarbij moeten verenigingen beloond worden die maatschappelijk actief zijn en de leefbaarheid vergroten.

Mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg goed ondersteunen

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze samenleving. Daar moet je als gemeente zuinig op zijn en hen zo nodig ondersteunen en goed faciliteren. Beloon vrijwilligers door middel van ondersteuning aan verenigingen, het faciliteren van de middelen waarmee zij werken. Mantelzorgers zijn goud waard. Ze helpen mensen bij hun wens om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven en voorkomen hogere zorgkosten. Behandel ze dan ook gelijkwaardig aan professionals, zorg voor respijtzorg, deskundigheidsbevordering en waardering.

Mantelzorgers zijn ondermeer te vinden via HOOM. Omdat de definitie van Mantelzorgers nog wat verschilt benadrukken wij dat een ieder die zich vrijwillig inzet voor een naaste wat ons betreft de ondersteuning verdient. De doelgroep kan ondermeer via verenigingen zoals de Zonnebloem, Parochies, huisartsen en sociale wijkteams bereikt worden.

Minder regels

Naast een positief effect op het vestigingsklimaat bespaart verminderde regelgeving de gemeente, ondernemers en burgers veel tijd en geld.

Oosterhout krijgt een ouderenbus

Eenzaamheid is een groot probleem. Veel ouderen komen nauwelijks hun huis uit en hebben daardoor weinig contacten. Boodschappen doen is vaak te zwaar. Deze twee zaken pakken we aan door de inzet van een "boodschappen plus bus" gereden door vrijwilligers. De gemeente moet samen met sponsors de bus faciliteren en zorgen voor coördinatie van de vrijwilligers. Met deze bus gaan ouderen er gezamenlijk op uit voor boodschappen of het drinken van een kopje koffie. Ondernemers in het centrum hebben al een gratis kopje koffie aangeboden.

Betaalbaar sporten

Sporten is gezond, en heeft in steeds grotere mate ook een sociale functie. Door die 2 aspecten is Gemeentebelangen ervan overtuigd dat investeringen in sport zich uiteindelijk zullen terugbetalen omdat er minder beroep op overige (sociale)voorzieningen gedaan kan worden. Het is hiermee 1 van de goedkoopste preventieve maatregelen die genomen kunnen worden. De toegang tot sport moet met name voor kinderen en ouderen laagdrempelig en betaalbaar zijn. Hier ligt een rol voor de gemeente.

Geld voor wijkcentra

De wijkcentra krijgen een steeds belangrijkere rol in de maatschappelijke en sociale taak die de gemeente vanuit het rijk krijgt toegeschoven. Daarom moeten ze verder gevormd worden naar centra die ook als sociaal vangnet dienen voor hen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarbij moeten ze ook uitdagend en uitnodigend zijn om er vrijwilligerswerk te doen en zelf activiteiten op te zetten voor en door bewoners. Ook hier geldt dat de kosten die gepaard gaan bij een dergelijke omvorming ruimschoots terugverdiend worden door een verminderd beroep op sociale voorzieningen. Ook brede scholen of brede verenigingen zijn wat Gemeentebelangen betreft wijkcentra. Ze bevorderen de leefbaarheid in de wijken er omheen en vormen zo een belangrijke spil in die wijken.

Meedenkende ambtenaren

De gemeente zou samen met de burgers aan oplossingen moeten werken. De verhouding overheid-burger is veranderd. Burgers zijn steeds mondiger en er wordt steeds meer eigen initiatief van hen verwacht. Dat vraagt een ambtenaar nieuwe stijl die in deze nieuwe tijden oplossingsgericht is en werkt vanuit de grondhouding;  JA MITS en niet vanuit NEE TENZIJ. Ruimte voor ondernemende mensen dus. Ambtenaren dienen burgers te faciliteren en met hen, proactief, samen naar oplossingen zoeken. Goede voorbeelden zijn buurtpreventie teams, samenwerking in onderhoud wijken en buurtmoestuinen.

Niemand in de kou door nieuwe sociale taken (decentralisaties)

Gemeenten krijgen komende jaren veel nieuwe taken op sociaal gebied. De decentralisaties gaan gepaard met flinke bezuinigingen uit Den Haag. In Oosterhout mag niemand in de kou komen te staan. Het budget is leidend maar we blijven mensen ondersteunen door meer lokaal, beter en goedkoper te organiseren. Bijvoorbeeld door minder overhead van instellingen. Daarnaast maken we een noodpot zodat er geen wachtlijst in september ontstaat als het geld op is.

Inleiding | Maatschappij | Leefomgeving | Werkgelegenheid | Lasten

FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergadering is op 12 december en is tevens de laatste raadsvergadering van 2017.

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

 

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen