Maatschappij

Onze samenleving heeft de afgelopen jaren allerlei veranderingen op zich af zien komen. Aanslagen, dreigende taal door wereldleiders, het vluchtelingenvraagstuk, grotere verschillen tussen bevolkingsgroepen en bijvoorbeeld de transities in de zorg hebben bij veel burgers voor onzekerheid gezorgd.

Als lokale partij zetten we in op die zaken waar we zelf invloed op hebben. Daarom maken we ons ook de komende jaren sterk voor een aantal belangrijke punten die bijdragen aan de ondersteuning van mensen en die het nemen van eigen initiatief belonen. We kijken daarbij wat burgers zelf kunnen. De gemeente moet hierbij vervolgens de juiste ondersteuning bieden.

We vinden het belangrijk dat onze burgers een actieve bijdrage kunnen leveren aan onze stad. Maatregelen moeten bijdragen aan een gezonde en gelukkige samenleving waarbij de nadruk niet alleen op lichamelijk gezondheid hoeft te liggen. Ook het welbevinden van onze burgers krijgt de aandacht. Erbij horen en er toe doen, zingeving en betrokkenheid met aandacht voor een gezonde leefstijl.

 

Vanuit het rijk krijgen gemeenten steeds minder geld voor ondersteuning van ouderen en hulpbehoevenden. We blijven mensen ondersteunen en zetten daarbij in op nieuwe vormen van zorg. We ondersteunen hen die langer thuis willen wonen met voldoende geschikte en betaalbare woningen, diensten aan huis en vervoer.

We zetten in op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Hulp in de huishouding moet blijven voor wie dat nodig heeft. Wij willen niet bezuinigen op de wijkzuster. Wij spreken de zorgverzekeraars aan op voldoende ondersteuning in de gemeente Oosterhout.

Ook het aanbod van goede en onafhankelijke cliëntondersteuning hoort hierbij. We investeren in de openbare ruimte om deze toegankelijker voor ouderen te maken. Denk aan looproutes naar voorzieningen en wijkcentra. Daarnaast stellen we een fonds in om maatschappelijke voorzieningen toegankelijk te maken.

Het aanbod van sport en cultuur moet ook gericht zijn op ouderen om hen te helpen om langer fit te blijven.

Thuiswonende ouderen van 80 jaar en ouder worden actief opgezocht om hun eventuele hulpvraag vast te stellen. Hierbij is bijzondere aandacht voor het voorkomen en de bestrijding van eenzaamheid en de voorlichting over beschikbare diensten en voorzieningen. We zoeken hierbij de samenwerking met de ouderenbonden zoals het ANBO, KBO en PCOB.

We bieden ondersteuning in digitale vaardigheden en besteden extra aandacht aan laaggeletterden. Onder andere Theek5 en de burgeradviseurs hebben hier een belangrijke rol in. Het terugdringen van de papierwinkel rondom zorgvragen is hierbij ook van belang.

Veel Oosterhouters zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorgers zijn goud waard. Behandel ze dan ook gelijkwaardig aan professionals, zorg voor respijtzorg, deskundigheidsbevordering en waardering.

Ze helpen mensen bij hun wens om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven en voorkomen hogere zorgkosten. Om dit vol te kunnen houden moet voor deze mantelzorgers goede informatie beschikbaar zijn, is een logeerhuis noodzakelijk en maken we afspraken met Thuisvester om mantelzorgers in de buurt van hun naasten te kunnen laten wonen.

Vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze samenleving. Daar moeten we als gemeente zuinig op zijn en hen zo nodig ondersteunen en goed faciliteren. Beloon vrijwilligers door middel van ondersteuning aan verenigingen, het faciliteren van de middelen waarmee zij werken. Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligerswerk moet gratis zijn.

De toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en maatschappelijke voorzieningen moet voldoen aan de nieuwe normen zoals omschreven in het VN-verdrag van de rechten van mensen met een beperking. De betrokken ambtenaren moeten hier goed in worden opgeleid en oog voor hebben.

Sociale wijkteams en de activiteitencentra zijn de spil in de wijk en moeten dit blijven. We investeren ook in het ondersteunen van vrijwilligersactiviteiten waar nodig. We denken daarbij aan de Floralia showtuin, inloophuis de Vinder en inloop de Pastorie in Oosteind.

Ondanks dat het budget op jeugdzorg vanuit het rijk blijft teruglopen zetten we in op passende ondersteuning waar dat nodig is. Daarom blijven we zoeken naar nieuwe manieren om goede jeugdzorg betaalbaar te houden. Er dient een betere afstemming tussen thuis, school, huisarts en zorgaanbieders te komen. Hierbij moet ook de doorstroming tussen lichtere en zwaardere zorg soepeler verlopen.

Specialistische voorzieningen moeten beschikbaar blijven voor zware zorgvragen. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in makkelijk toegankelijke ondersteuning voor kinderen en hun ouders/verzorgers, zoals opvoedondersteuning, cursus over scheiden, sociale vaardigheden. De samenwerking tussen scholen, kinderopvang en verenigingen moet gestimuleerd worden. We denken daarbij aan wederzijds gebruik van gebouwen en voorzieningen en uitwisseling van kennis en informatie.

Om de kansen van jongeren te vergroten zetten we in een aantal buurten extra in op sport, cultuur, digitale en sociale vaardigheden.

Stichting Leergeld blijft een belangrijke partner in het bestrijden van armoede en het meedoen aan sport en activiteiten voor kinderen mogelijk te maken.

We investeren in goede huisvesting voor onze lagere en middelbare scholen. Schoolgebouwen moeten multifunctioneel inzetbaar zijn en bijvoorbeeld buiten schooltijd gebruikt worden voor maatschappelijke activiteiten. Schoolpleinen moeten vrij toegankelijk zijn en als speelruimte ingericht worden.

We blijven aandringen op goed openbaar vervoer richting de opleidingen voor onze jongeren. We willen samen met bedrijven en het onderwijs starten met een Oosterhoutse locatie voor een Technisch MBO.

Basisscholen moeten de gelegenheid krijgen om ook zwemles als gymles aan te bieden. Daarbij moet voldoende lichamelijk onderwijs gewaarborgd blijven.

Vanuit het oogpunt van preventie, zorg en de ontwikkeling van kinderen blijven we de inzet van sport en cultuurcoaches ondersteunen.

We ondersteunen actief buurtpreventie groepen en wijkactiviteiten. Gesubsidieerde activiteiten moeten vooral bijdragen aan ontmoeting binnen de wijk. Hierbij moet extra aandacht voor jongeren EN ouderen zijn. Sociale samenhang werkt bovendien preventief op zaken als criminaliteit, kosten jeugdzorg en welzijn.

Een rijk verenigingsleven zorgt voor vele sociale contacten en is de drager onder sportend Oosterhout. Dit is onder meer goed voor preventie van kosten in de zorg. Daarbij moeten verenigingen beloond worden die maatschappelijk actief zijn en de leefbaarheid en saamhorigheid vergroten.

Bij de investering in de sportvoorzieningen in Den Hout en Oosteind praten we met verenigingen en dorpsraden over de locatie. Hier ligt een kans om naast nieuwe kleedlokalen ook woningbouw mogelijk te maken

Sporten is gezond, en heeft in steeds grotere mate ook een sociale functie. Door die twee aspecten is Gemeentebelangen ervan overtuigd dat investeringen in sport zich uiteindelijk zullen terugbetalen omdat er minder beroep op overige (sociale)voorzieningen gedaan zal worden. Het is hiermee één van de goedkoopste preventieve maatregelen die genomen kunnen worden.

De toegang tot sport moet met name voor kinderen en ouderen laagdrempelig en betaalbaar zijn. Hier ligt een rol voor de gemeente.

Ook in de openbare ruimte moet gelegenheid zijn voor sport. Denk aan (vrij liggende) fietspaden, locaties voor fitness en trimpaden.

Voor een evenwichtig aanbod van voorzieningen is het ook belangrijk om te blijven investeren in cultuur. Zowel op professioneel als op amateurniveau moet er voldoende aanbod zijn en blijven. Het prestatiecontract voor H19 wordt doorontwikkeld voor het welzijnsbeleid.

De gemeente moet samen met de burgers aan oplossingen werken. De verhouding overheid-burger is veranderd. Burgers zijn steeds mondiger. Dat vraagt een ambtenaar nieuwe stijl die in deze nieuwe tijden oplossingsgericht is en werkt vanuit de grondhouding JA MITS en niet vanuit NEE TENZIJ. Ruimte voor ondernemende mensen dus.

Er worden dorps- wijk- of stadsgesprekken gevoerd om vooraf in het proces van beleidsvorming de mening van betrokken burgers op te halen.

Ambtenaren dienen burgers te faciliteren en met hen, proactief, samen naar oplossingen zoeken. Goede voorbeelden zijn buurtpreventie teams, samenwerking in onderhoud wijken en buurtmoestuinen. Het helpt daarbij als een aanzienlijk deel van onze ambtenaren in vaste dienst is en ook echt uit Oosterhout komt.

Uiteraard dient de reactietijd op klachten en vragen zo kort mogelijk gehouden te worden en de bereikbaarheid van de gemeente moet ingericht worden vanuit het perspectief van de burger, en niet vanuit het automatiseringssysteem van de gemeente.

Handhavers spelen een belangrijke rol in het leefbaar en veilig houden van wijken. We willen daar meer op inzetten en minder op parkeerhandhaving in de binnenstad. Daarbij verwachten we een meer op gastvrijheid gerichte houding van onze handhavers.

We willen extra controles op risicobedrijven binnen onze gemeentegrenzen. Daarnaast zetten we in op patsercontroles en snelheidsovertredingen in de wijken. Ook moet er meer aandacht zijn voor bestrijding van jeugdcriminaliteit. Politie moet waar nodig zichtbaar zijn in de wijken. Voor het centrum onderzoeken we de mogelijkheid voor een politiesteunpunt, eventueel aangevuld met een steunpunt voor vrijwilligers en burgeradviseurs. Op de Leijsenhoek en in het centrum wordt waar nodig het cameratoezicht uitgebreid.

Klik hier om ons programma te downloaden.