Leefomgeving

Investeren dicht bij mensen betekent ook investeren in hun woon- werk- en leefomgeving. Daarom pakken we de volgende zaken op: 


De gemeente moet duurzame keuzes maken bij inkoop en investeringen in de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. Daarnaast willen we burgers stimuleren om dit ook te doen. De duurzaamheidslening moet daarom blijven. We richten de openbare ruimte en toegangswegen kleurrijk en bijen-vriendelijk in. Openbare gebouwen worden zoveel mogelijk voorzien van duurzame verlichting.

We handhaven de koers om regenwater in de openbare ruimte op te vangen om het riool daarmee te ontlasten. Het Schapendriesplein moet worden heringericht met meer groen en ruimte voor opvang van overtollig regenwater. Er blijft ruimte om te parkeren, maar het levert vooral een fijnere verblijfsruimte op voor de vele omwonenden, ouderen en bezoekers van de stad. Er dient meer voorlichting over watervriendelijke tuinen, die toch onderhoudsarm zijn, te komen.

Op het groenonderhoud is de laatste jaren bezuinigd. Nu het economisch beter gaat moet er weer meer geïnvesteerd worden in het onderhoud van de woonbuurten. Het onderhoud van straten en groen en het bestrijden van onkruid moet beter.

Buitenspelen is goed voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het Cruyff Court en gelijksoortige speelplekken zijn een succes. Er moeten meer speelplekken komen die de kinderen van deze tijd uitdagen, de concurrentie met de spelcomputer aankunnen en uitlokken tot buitenspelen. Speelvoorzieningen in woonwijken worden bij de tijd gezet. We kijken daarbij ook naar de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Een schone buurt is een veilige buurt. Niet alleen voor het veiligheidsgevoel van de inwoners, maar ook omdat aangetoond is dat er een verband zit tussen onderhoudsniveau en criminaliteit. Voor een beter onderhoudsniveau kan wat Gemeentebelangen betreft gekeken worden naar langdurig werklozen die ingezet kunnen worden om de wijken en parken in Oosterhout schoner en leefbaarder te maken. Bij de voorwaarden hiervoor wordt wel gekeken naar de leeftijd, opleiding en het arbeidsverleden van de langdurige werklozen.

We koesteren de vele ZAPpers (Zwerf Afval Pakkers) en zetten in om deze groep verder uit te breiden.

De fiets wordt steeds belangrijker in het verkeer. Gezien de toename in het gebruik van E-Bikes en de toename van wielersport moeten fietspaden hierop aangepast worden. Dit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid maar maakt Oosterhout ook aantrekkelijker als gemeente om in te wonen EN te recreëren.

Goede fietsverlichting is essentieel voor de veiligheid van deze kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarom willen we hier extra op laten controleren. Daar passen naast boetes ook stimulerende maatregelen bij. Het uitdelen van fietslampjes aan schoolgaande jeugd kan volgens het jongerenplatform van Gemeentebelangen een positieve bijdrage leveren. Het doel is immers de zichtbaarheid vergroten.

De toegang tot de stad, per fiets, auto en openbaar vervoer moet gewaarborgd blijven. Indien nodig worden daar aanpassingen voor gedaan. De toegangswegen zijn aantrekkelijk en groen. Rond scholen en wijkcentra en wooncomplexen voor ouderen dient extra aandacht te zijn voor veilige oversteekplaatsen.

De woonbuurten in met name de oudere woonwijken kunnen her en der wel een opknapbeurt gebruiken. Hiermee wordt verloedering tegen gegaan en wordt de leefomgeving verbeterd. Dit zal een positief effect hebben op de sociale cohesie in de wijken, en daarmee een vermindering van de vraag naar gemeentelijke sociale voorzieningen. Een betere sociale cohesie is van groot belang in een tijd waarin de landelijke overheid zich door bezuinigingen verder terugtrekt uit de sociale sector. Bij het opknappen hebben we oog voor vergroening waar dat mogelijk is.

Zolang softdrugs illegaal zijn heeft het wat Gemeentebelangen betreft geen zin om hier vanuit de overheid toch de voorzieningen voor toe te staan. Mocht softdrugs in de toekomst legaal worden dan voeren we de discussie op dat moment wel over haalbaarheid, nut, noodzaak en kosten. Tot dan houden we de deur voor overlast en criminaliteit dicht.

De dorpskernen zijn een waardevolle toevoeging voor de gemeente. Deze doet er dan ook verstandig aan deze dorpskernen niet als wijk van Oosterhout te behandelen, maar oog te hebben voor de specifieke vraagstukken die er leven. Deze komen vaak voort uit de geografische ligging of de omvang van het dorp.

De inwoners van Dorst, Den Hout en Oosteind zijn prima in staat om zelf aan te geven wat er voor hun leefomgeving van belang is. Of dit nu gaat om verkeerssituaties, levensvatbaarheid van scholen of behoefte op het gebied van bijvoorbeeld woonzorgvoorzieningen. De gemeente moet hier welwillend tegenover staan en binnen de gestelde kaders met de inwoners op zoek gaan naar mogelijkheden en kansen.

De nieuwe wijk De Contreie heeft geen echt winkelcentrum. Er moet daarom onderzoek gedaan worden naar nut en noodzaak van nieuwe winkelvoorzieningen voor deze wijk.

Het stadshart is de kern van de gemeente met een aantrekkende functie op de omgeving voor werk, voorzieningen en recreatie. Dat willen we levendig houden. Daarom investeren we in het vergroenen, betere bestrating, bewegwijzering, toegankelijkheid en speelvoorzieningen voor kinderen. We willen hierbij onderscheidend zijn ten opzichte van andere gemeenten. Daarnaast proberen we toonaangevende winkelketens naar Oosterhout te halen. Tijdens openingstijden willen we niet dat er gefietst wordt in het winkelgebied. Het centrum moet goed toegankelijk blijven voor invaliden, mindervaliden, kinderwagens en senioren. Voor de gehele binnenstad, wijkcentra en de dorpskernen moet gratis WIFI beschikbaar worden gesteld.

Er moet een speeltuin in het Slotpark komen om de binnenstad aantrekkelijker voor jonge gezinnen te maken. We stimuleren daarbij de horecagelegenheden aan de Heuvel om de parkzijde beter te gaan benutten. Tevens zal de gratis parkeervoorziening op het Slotjesveld beter worden ingericht en gepromoot.

Er moeten voldoende betaalbare woningen voor jongeren in onze gemeente zijn. Ook sociale huur- en koopwoningen in het goedkope segment zijn een “must”. Tegelijkertijd moet goedkoop scheef wonen bestreden worden. Bij de bouw van nieuwe woningen worden generatiewoningen gestimuleerd. Leegstaande kantoren en winkelpanden kunnen waar mogelijk omgebouwd worden tot woonruimten. Woningbouw dient zoveel mogelijk energieneutraal te zijn.