Werkgelegenheid

De invloed van gemeenten op werkgelegenheid kan dan een druppel op de gloeiende plaat zijn, Gemeentebelangen wil geen druppel verspillen en werkt komende jaren aan het aanpakken van leegstand, kansen voor een station en werk voor Oosterhoutse jongeren EN ouderen.


 

Leegstand in het centrum leidt tot minder beleving en minder aantrekkingskracht voor zowel bezoekers als ondernemers. Leegstand leidt daarnaast ook vaak tot verloedering zowel in het centrum, wijkwinkelcentra als op bedrijventerreinen. Het plan voor een compactere binnenstad moet voortvarend worden opgepakt om het stadshart levensvatbaar te houden.

De gemeente moet blijven streven naar de komst van een treinstation in de toekomst. Samen met betrokken gemeenten moeten we lobbyen in Den Haag om op termijn de spoorlijn Breda-Utrecht te realiseren met een station in Oosterhout. Daarnaast moet er in plannen fysiek rekening gehouden worden met de mogelijke komst van een spoorlijn met station. De komst van een treinstation maakt het gemakkelijker voor de jeugd om elders te studeren en voor werkenden wordt de bereikbaarheid van Oosterhout, en daarmee de arbeidsmarkt verder vergroot.

Meer werkgelegenheid voor Oosterhouters heeft een duidelijk financieel voordeel voor de gemeente door een verminderd beroep op sociale voorzieningen. Wat Gemeentebelangen betreft zijn de manier van aanbesteden (voor en door Oosterhouters), het vestigingsklimaat en de regelgeving belangrijke aandachtspunten. Oosterhout kent een gunstige ligging voor transport en logistiek, en daarnaast moeten we de mogelijkheden in de regionale economie goed benutten. Dit in nauwe samenwerking met de omliggende gemeenten. Jongeren moeten ons werk doen, in plaats van mensen buiten de Oosterhoutse gemeentegrenzen. Hiertoe kan de gemeente publieke en politieke druk uitoefenen op bedrijven. Bijvoorbeeld aandringen op handhaving op arbeidstijden, arbeidsinspectie en verordeningen. Door slim aanbesteden kan de gemeente bovendien zelf meer werk voor Oosterhouters creëren.

Er is een mismatch in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We moeten daarom herscholing voor jongeren en ouderen faciliteren. De vraag naar personeel in de techniek, logistiek en zorg zal de komende jaren alleen maar toenemen. Innovatie op deze terreinen moet de gemeente waar mogelijk stimuleren.

Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid stimuleren door praktische afspraken op Oosterhoutse schaal te maken. Er dient goede beroepsvoorlichting op middelbare scholen te komen.

De sociale werkvoorziening WAVA/!GO moet gehandhaafd blijven. Ze bieden een waardevolle werkomgeving voor hen die meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarbij moet het quotum van de banenafspraak gerealiseerd worden.

Bij een gemeentelijke bijstandsuitkering mag om een tegenprestatie gevraagd worden. We denken hierbij aan een toegevoegde waarde voor de samenleving zonder betaald werk te verdringen.

Voor jonge ondernemers komt een broedplaats. Betaalbare huisvesting en kruisbestuiving voor startups. Hiermee wordt ook innovatie gestimuleerd.

De gemeente moet verder actief op zoek naar nieuwe bedrijven binnen de gemeentegrenzen die bijdragen aan de werkgelegenheid, scholingsmogelijkheden en innovatieve karakter van de stad.